Andre nyheder

Kontakt

Teamleder, Offshore Oil & Gas søges til vores afdeling i Billund

Som vores nye teamleder kommer du til at lede og indgå i udviklingsteams med design, konstruktion og strukturel beregning  indenfor Oil & Gas og offshore. Du vil, som udgangspunkt, have base i Billund, men der vil også være tale om udstationering hos kunder alt afhængig af projektet.

Du skaber stærke relationer både eksternt og internt og bliver ”brobyggeren”, der skal sikre, at projekterne bliver gennemført til aftalt tid, økonomi og selvfølgelig med en høj kvalitet. Det betyder, at du formår at motivere dit team til at yde det bedste – også når det går stærkt. Da du vil få en nøgleposition i DAVINCI, er det vigtigt, at du formår at præge udviklingen med konkrete initiativer, således at DAVINCI development fortsætter sin succes og vækst.

Stillingen omfatter:

 • Ledelse af teamet for Oil & Gas
 • Projektledelse af udviklingsprojekter
 • Opfølgning på bl.a. tid, økonomi, leverancer, kvalitet og risikostyring
 • Sikre teamets fremdrift og yde støtte når det er nødvendigt
 • Opbygge og vedligeholde stærke relationer til kunderne
 • Rapportering til og løbende dialog med ledelsen
 • Udvikling og design i forbindelse med projekter 

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du er ingeniør eller tilsvarende med flere års relevant erfaring fra Oil & Gas eller offshore branchen.

Du har:

 • Praktisk erfaring som leder
 • Gode leder- og kommunikationsevner
 • Gode analytiske og innovative evner
 • God mekanisk forståelse og evne til at gennemskue komplekse tekniske problemstillinger
 • Erfaring med mekanisk udvikling
 • Behersker engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale

Du er udadvendt, handlekraftig, idérig og faglig dygtig; med en forretningsorienteret og proaktiv tilgang skaber du overblik og sikrer fremdrift i projekterne.

Vi tilbyder dig:
Et attraktivt og uformelt arbejdsklima med masser af udfordringer og muligheder for personlig og faglig udvikling i et internationalt miljø, hvor godt humør og en sjov hverdag vægtes højt. Du vil gennem en proaktiv indsat få stor indflydelse på firmaets og din egen fremtid. Der er tale om et selvstændigt, ansvarsfuldt og udfordrende job, i en virksomhed i vækst og med et betydeligt potentiale.
Der er gode personaleforhold såsom frokostordning, en velfungerende personaleforening, attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, fri telefon og betalt bredbånd. DAVINCI development har til huse i moderne og lyse lokaler, hvor kontorfaciliteter og teknisk udstyr er i absolut topklasse.

Hos DAVINCI development arbejder vi med vores værdier, som er: Kunde – og medarbejdertilfredshed, effektivitet, teamwork og engagement.
Hvis du kan genkende dig selv i disse værdier, så er du måske den rette kandidat.

Gagen forhandles individuelt efter kvalifikationerne.

Ansøgning:
Mener du, at ovenstående er noget for dig, så hører vi meget gerne fra dig snarest.

Ansøgning til stillingen skal ske via mail til på job@davinci.dk mærket ”Teamleder Oil & Gas” – ansøgninger vurderes løbende, derfor er der ikke anført en ansøgningsfrist.

Du er meget velkommen til at kontakte Aage Buch på +45 2270 4866 for yderligere information.

[horizontal_line style=”8″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

English version

For our department i Billund we seek a Team leader, Offshore Oil & Gas

As our new employee, you will lead and be part of development projects in the area of design, construction and Structural calculations within Oil & Gas and offshore. You will be based In Billund, but there will also be deployment of customer’s workplace depending of the project.

You create strong relationships both internally and externally and become the “facilitator” who ensures the economy and that projects are completed to agreed time with a high quality. This means that you are able to motivate your team members to do its/their best – even when it goes fast. As a key person at DAVINCI, it is important that you are able to influence the development with concrete initiatives, so that DAVINCI development continues its success and growth.

The position includes:

 • Management of the team of Oil & Gas
 • Project management of development projects
 • Follow-up on time, money, supplies, quality and risk management
 • Ensure the teams progress and provide support when needed
 • Build and maintain strong relationships with customers
 • Reporting to and ongoing dialogue with management
 • Development and design of the projects

Qualification:

We imagine that you are an engineer or equivalent with several years of relevant experience in Oil & Gas or offshore industry.

You have:

 • Practical experience as a manager
 • Good leadership and communication skills
 • Good analytical and innovative skills
 • Good mechanical understanding and ability to understand complex technical issues
 • Experience in mechanical development
 • Master English at negotiation level in speaking and writing

You are outgoing, energetic, innovative and have professional competence; with a business-oriented and proactive approach, you create an overview and ensure progress I the projects.

We offer:

An attractive and informal working environment with plenty of challenges and opportunity for personal and professional development in an international environment where good humor is a high priority, you will through a proactive doing have a major impact on the company and your own future. It is an independent, responsible and challenging job in a company rapidly growing and with considerable potential. There are good staff conditions such as lunch arrangement, a proper functional staff association, attractive pension plan, health insurance, free phone and paid internet. You will join a modern and bright office where facilities and technical equipment is of the highest standards.

At Davinci development, we work with our values: Customer –and employee satisfaction, efficiency, teamwork and dedication. If you recognize yourself in these values, then you might be the right candidate.

Salary is negotiated individually according to qualifications.

Application:

If you find the above interesting, we are looking forward to hearing from you soon. Applications for the position must be mailed to email: job@davinci.dk marked “Teal leader Oil & Gas” – applications are continuously assessed, therefore there is no quoted deadline.

You are very welcome to contact Aage Buch +45 2270 4866 for further information.

[printfriendly]